قیمت لوله مانیسمان

                                                                                 

قیمت قبلیقیمت(ریال)مشخصاتضخامتسایزردیف
لوله مانیسمان (فولادی بدون درز)رده 40 1/2 اینچ 1
لوله مانیسمان (فولادی بدون درز)رده 403/4 اینچ2
لوله مانیسمان (فولادی بدون درز)رده 401 اینچ
3
لوله مانیسمان (فولادی بدون درز)رده 401/4 1 اینچ
4
لوله مانیسمان (فولادی بدون درز)رده 401/2 1 اینچ5
لوله مانیسمان (فولادی بدون درز)رده 402 اینچ6
لوله مانیسمان (فولادی بدون درز)رده 401/2 2 اینچ7
لوله مانیسمان (فولادی بدون درز)رده 403 اینچ8
لوله مانیسمان (فولادی بدون درز)رده 404 اینچ9
لوله مانیسمان (فولادی بدون درز)رده 405 اینچ10
لوله مانیسمان (فولادی بدون درز)رده 406 اینچ11
لوله مانیسمان (فولادی بدون درز)رده 408 اینچ12
لوله مانیسمان (فولادی بدون درز)رده 4010 اینچ13