قیمت لوله مانیسمان

ردیفسایز (اینچ)وزن شاخه (رده 20)قیمت (رده 20)وزن شاخه (رده 40)قیمت (رده 40)
1" 1/27kg270.000 7.5kg

280.000
2" 3/4
9kg360.00010.2kg370.000
3" 112kg470.00014.5kg550.000
4" 1/4 116kg650.00019kg740.000
5" 1/2 119kg780.00023kg890.000
6" 225kg990.00031.5kg1.130.000
7" 1/2 237kg1.650.00051kg2.050.000
8" 3
44kg
1.900.00069kg2.700.000
9" 466kg2.850.00092kg3.700.000
10" 5100kg3.450.000130kg4.800.000
11" 6135kg5.100.000168kg6.000.000
12" 8200kgتماس با ما 255kgتماس با ما
13" 10252kgتماس با ما360kgتماس با ما
14" 12320kgتماس با ما480kgتماس با ما
15" 14420kgتماس با ما570kgتماس با ما
16" 16570kgتماس با ما750kgتماس با ما