قیمت های روز لوله گالوانیزه کارخانه

قیمت لوله گالوانیزه کارخانه سپنتا

                                                                               ۹۶٫۷٫۱۶
       شرح کالا                قیمت هر کیلوگرم به ریال درب کارخانه
لوله گالوانیزه ضخامت ۲          ۴۵,۲۷۰
لوله گالوانیزه ضخامت ۲٫۲          ۴۴,۲۵۰
لوله گالوانیزه ضخامت ۲٫۳ الی ۲٫۵          ۴۳,۵۷۰
لوله گالوانیزه ضخامت ۲٫۶          ۴۲,۸۳۰
لوله گالوانیزه ضخامت ۲٫۸          ۴۲,۸۳۰
لوله گالوانیزه ضخامت ۲٫۹ الی ۳          ۴۲,۸۳۰
لوله گالوانیزه ضخامت ۳٫۲ و بالاتر          ۴۲,۲۵۰

 

قیمت لوله گالوانیزه کارخانه قزوین

                                                                               ۹۶٫۷٫۱۶
       شرح کالا                قیمت هر کیلوگرم به ریال درب کارخانه
لوله گالوانیزه ضخامت ۲          ۴۴,۲۰۰
لوله گالوانیزه ضخامت ۲٫۲          ۴۳,۷۰۰
لوله گالوانیزه ضخامت ۲٫۳ الی ۲٫۵          ۴۳,۵۰۰
لوله گالوانیزه ضخامت ۲٫۶          ۴۲,۴۰۰
لوله گالوانیزه ضخامت ۲٫۸          ۴۲,۰۰۰
لوله گالوانیزه ضخامت ۲٫۹ الی ۳          ۴۱,۹۰۰
لوله گالوانیزه ضخامت ۳٫۲ و بالاتر          ۴۱,۶۰۰