آدرس شرکت: 

تهران، بازار آهن شاد آباد، بهاران ٢، بلوك ١٥، پلاك ١٢

آدرس ایمیل:

info@mleco.ir

تلفن:

٠٢١٦٦٣١٧٨٣٩

٠٢١٦٦٣١٧٧٢١

٠٢١٦٦٣١٦٥٠٥